Algemene voorwaarden Epix Arcade B.V.

Definities

1. Onder “Epix Arcade” wordt verstaan de vennootschap onder firma “Epix Arcade B.V.”, gevestigd en kantoorhoudende aan Stormhoek 45, 1506SW Zaandam, Nederland.
2. Onder “de Afnemer” wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met Epix Arcade een overeenkomst heeft gesloten met het oog op gebruik van de faciliteiten van Epix Arcade.
3. Onder “de Deelnemer” wordt verstaan elke persoon die deelneemt aan het spel.
4. Onder “het Spel” wordt verstaan de virtual reality games welke gespeeld worden in het pand van Epix Arcade.
5. Onder “het Pand” wordt verstaan het pand waar het spel wordt gespeeld.
6. Onder ‘de Vergoeding’ wordt verstaan de totale prijs die de afnemer voor zichzelf (en eventuele deelnemers) betaalt om deel te nemen aan het spel.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die Epix Arcade sluit, alsmede op elke deelname aan het Spel. Deze voorwaarden prevaleren boven elke andere set voorwaarden die mogelijk door enig afnemer wordt gehanteerd, tenzij anders is overeengekomen.
8. Een ieder, die in het pand wordt toegelaten, of zich al dan niet met toestemming van Epix Arcade in het pand bevindt, wordt geacht kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze voorwaarden.

Garantieaantallen

9. Voor groepsarrangementen geldt een minimum aantal deelnemers. Indien er minder deelnemers zijn dan het aangegeven garantieaantal, dan worden ten minste de kosten voor het minimum aantal deelnemers in rekening gebracht. De specifieke garantieaantallen en de bijbehorende bedragen worden bij de reservering kenbaar gemaakt.

Betaling

10. Betaling dient te geschieden voordat de afnemer (en eventuele deelnemers die hem vergezellen) gebruik maakt van enige faciliteit van Epix Arcade.
11. In geval van reserveringen dient schriftelijk te worden toegezegd. Deze toezegging is bindend, tenzij anders overeengekomen. Het bedrag dient te worden voldaan bij het maken van de reservering, tenzij anders overeengekomen.
12. Indien betaling na facturatie is overeengekomen dient betaling in ieder geval binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden. Deze termijn is fataal.
13. In geval van betaling achteraf heeft Epix Arcade het recht administratiekosten in rekening te brengen.

Wanbetaling

14. Bij niet of niet-tijdige betaling conform de hierboven omschreven fatale termijnen ontstaat er verzuim. In dat geval is de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd. De afnemer die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf is per vervaldatum van de fatale termijn de op dat moment geldende handelsrente verschuldigd.
15. Bij niet of niet-tijdige betaling is de afnemer incassokosten verschuldigd. Een afnemer zal kosten verschuldigd worden conform hetgeen daaromtrent is bepaald in het besluit voor vergoeding Buitengerechtelijke Incassokosten 2012.

Reserveringen

16. Reserveren is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.
17. Epix Arcade behoudt zich het recht voor om verschillende reserveringen samen te voegen tot één Spel. Er kan niet worden gegarandeerd dat een (groep) deelnemer(s) het Spel voor zichzelf heeft/hebben, tenzij er wordt betaald voor het maximaal aantal plaatsen. Of het een privé evenement betreft.
18. De tijd die in de bevestiging van de reservering wordt aangegeven is de aanvangstijd van het Spel. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij 5-10 min voor de aanvangstijd aanwezig is.
19. Indien de afnemer niet tijdig arriveert, kan niet worden gegarandeerd dat hij voor de gereserveerde tijdsperiode het spel kan spelen.
20. Epix Arcade is niet gehouden om een deelnemer die niet of niet tijdig arriveert, op een ander tijdstip deel te laten nemen aan het spel.

Annuleringen

21. De afnemer kan de boeking tot 48 uur voor aanvang kosteloos annuleren, hiervoor kan een mail gestuurd worden naar bookings@epixarcade.nl. Indien de boeking binnen 48 uur wordt geannuleerd dan plannen wij een andere datum in op basis van beschikbaarheid.

Drugs & Alcohol

22. Het gebruiken en bij zich hebben van alcohol, soft- en harddrugsmiddelen is verboden. Worden bij Deelnemers dergelijke middelen toch aangetroffen, ongeacht voor eigen gebruik of handelsdoeleinden, dan betekent dat een onmiddellijke verwijdering en definitieve ontzegging van de toegang.
23. Bestaat bij het personeel van Epix Arcade het vermoeden dat sprake is van bezit en/of gebruik van verdovende en hallucinerende middelen of houdt een Deelnemer zich binnen het Pand verdacht op, dan behoudt Epix Arcade zich het recht voor om de deelnemer met onmiddellijke ingang de toegang te ontzeggen.

Eigendommen en kledingstukken van afnemers

24. Gevonden voorwerpen dienen bij het personeel van Epix Arcade in te worden geleverd.
25. Epix Arcade is niet aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en/of andere eigendommen van een afnemer of deelnemer. Kledingstukken en/of eigendommen die door deelnemers zijn achtergelaten, worden gedurende een termijn van twee maanden bewaard. Na die termijn worden die zaken opgeruimd.

Veiligheid

26. Aangezien Epix Arcade niet direct onderdeel van het spel is terwijl de deelnemers een virtual reality bril op hebben, doen klanten mee aan de diensten aangeboden door Epix Arcade op hun eigen verantwoordelijkheid.
27. Het veiligheidsraster (blauwe raster) in de virtuele wereld dient te allen tijden aangehouden te worden als einde van de te betreden vrije ruimte tijdens het dragen van een virtual reality bril. Binnen dit raster zijn geen, door Epix Arcade geplaatste, obstakels te vinden.
28. Van afnemers en deelnemers kan worden verlangd dat zij zich legitimeren.
29. Een ieder is verplicht te allen tijde de aanwijzingen van het personeel van Epix Arcade op te volgen.
30. In verband met de veiligheid en orde in en rond het pand zijn er op verschillende plaatsen zichtbaar en niet- zichtbaar camera’s opgesteld. De opnames die met deze camera’s worden gemaakt worden niet gedeeld met derden en voor beperkte tijd bewaard, behoudens voor zover de opnames nodig zijn voor de opsporing van eventuele ordeverstoring, wetsovertredingen of ander ongewenst gedrag. Door het aanvaarden van deze voorwaarden stemmen afnemers en deelnemers ermee in dat er om voornoemde redenen beelden van hun kunnen worden gemaakt.

Aansprakelijkheid Epix Arcade

31. Het betreden van de faciliteiten van Epix Arcade geschiedt voor een ieder op eigen risico.
32. Iedere aansprakelijkheid van Epix Arcade voor schade (ook ten gevolge van diefstal) welke afnemers of deelnemers lijden is uitgesloten.
33. In het geval Epix Arcade toch aansprakelijk mocht blijken te zijn dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Aansprakelijkheid afnemer en deelnemer(s)

34. Afnemers en deelnemers zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit verlies, diefstal, of beschadiging van het bezit of eigendom van (personeel van) Epix Arcade en derden, alsmede voor enig letsel toegebracht aan werknemers van Epix Arcade en derden, ongeacht of de schade dan wel het letsel het gevolg is van enig handelen of nalaten van Afnemer zelf, of Deelnemers die zich met toestemming van afnemer in het pand van Epix Arcade bevonden.
35. Voor wat betreft de door de afnemers en deelnemers te gebruiken materialen tijdens het spelen geldt dat het volgende bedragen dienen te worden vergoed bij verlies, diefstal, of beschadiging van het betreffende materiaal:
Trackers  € 100,-
VR Bril € 1.000,-
Computers (PC / Backpack) € 3.000,-
Geweer € 500,-
Pistool € 50,-
HTC Controller € 200,-
36. Afnemer vrijwaart Epix Arcade voor alle aanspraken ter zake schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van afnemer of deelnemers die zich met toestemming van afnemer op het terrein van Epix Arcade bevonden.

Minimumleeftijd

37. Deelnemers dienen op de dag van deelname 13 jaar of ouder te zijn. Deelnemers onder de 18 jaar dienen ten alle tijden begeleid te worden door een volwassene.

Wijziging algemene voorwaarden

38. Epix Arcade is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen.

Toepasselijk recht

39. Op alle overeenkomsten gesloten met Epix Arcade is Nederlands recht van toepassing.
40. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Epix Arcade, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.

Winacties

41. Deelname aan acties is kosteloos.
42. Deelname vindt plaats wanneer je op social media hebt gereageerd of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
43. Eenmalige deelname per persoon.
44. Deelname aan acties is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar of ouder.
45. Medewerkers van Epix Arcade zijn uitgesloten van deelname aan acties.
46. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
47. Epix Arcade is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
48. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.

Auteursrecht/portrectrecht

Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. Doorsturen van foto’s aan commerciële partijen (bijv. leveranciers) is niet toegestaan. Indien een dergelijke partij foto’s wil gebruiken voor commerciële doeleinden dan dient vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van tenminste driemaal de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, wedstrijden etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven.